తిరిగి తిరిగి నన్నే చూసింది

ఆమె తిరిగి తిరిగి నన్నే చూసింది  హాయ్-హాయ్
బతికుండగానే చూపుల్తో చంపేసింది హాయ్-హాయ్  |ఆమె| 
కలలరాణి చేసింది నన్ను హైరానా హాయ్-హాయ్
గుండెగూటిలో కూచుంది నా మైనా హాయ్-హాయ్  |ఆమె|
 
లిఫ్ట్ ఎక్కితె గుంపుగా జనముంది  హాయ్-హాయ్
పక్కకు చూస్తే నన్నంటుకుని ఉంది  హాయ్-హాయ్  |ఆమె|
 
పరికిణీలొ పగలబడి నవ్వింది  హాయ్-హాయ్
పట్టులంగా పరేషాను చేసింది  హాయ్-హాయ్
పిడికిట్లో నా గుండెనేసి పిసికింది  హాయ్-హాయ్
నాకు ఊపిరి ఆడకుండా చేసింది  హాయ్-హాయ్  |ఆమె|
 
సినిమా కెళ్తే నవ్వుతూ కనిపించింది హాయ్-హాయ్
అక్కడే వెంబడెవ్వరున్నది తెలిసింది హాయ్-హాయ్
చెప్పాలన్నది కళ్ళతోనే  చెప్పింది హాయ్-హాయ్
అప్పుడే నేనక్కణ్ణుంచి జారుకుంది హాయ్-హాయ్ |ఆమె|
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments