మెల్బోర్న్ భువనవిజయం యహీ హై

జబ్ భీ హం మిల్తే హై, మస్త్ ఇరానీ చాయ్ పీతే హై
ఉస్మానియా బిస్కట్ కే సాత్ సమోసా భీ ఖాతే హై
హమారే సాత్ షామిల్ హోనా, ఎక్స్ట్రా కప్ లగా బైఠే హై
మెహ్-ఫిల్ ఖూబ్ జమేగీ, సాసర్ మే బిస్కట్ రఖే హై
 
జిసే జీ చాహే ఆ సక్తే హై, హం తనబ్బీ ఖుల్లా చొడే హై
కిస్మత్ వాలే వో హై, జో యే భువనవిజయం మే హై
హం సబ్ సె అలగ్ హై, ఆజ్ భీ పురానా షహర్ కే హై
జిందగీ ఏక్ హి తో హై, హం షాన్ సే జీనా సీఖే హై
 
 
ఖుద్ కే లియే తో గలీ కా కుత్తా భీ ఔర్ బహుత్ లోగ్ జీ లేతే హై
అస్లీ ఇన్సాన్ తో వో హై జో దూస్రోన్ కే లియే సిర్ఫ్ జీతే నహీ పర్ వక్త్ భీ దేతే హై
బహుత్ ఫక్ర్ హై ఆప్ సబ్ పర్ హమారె భువనవిజయం
సబ్ కో ప్యార్ భరా ఆదాబ్ బోల్తీ హై తెలుగు సాహిత్యం
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments