ఉగాది (హాస్య కవిత)

పిలవగానే పలికే ఒక్క కోయిల లేదు
నెట్‌వర్క్‌లు టీవీల్లో కుహుకుహులు తప్ప
ఏం రాస్తున్నానో నాకే అర్థం కాదు
కొత్తచిగుళ్ల వూహలు చూడలేని వాస్తవాల కుప్ప
 
నేను నాకు తెలిసిన నేను కాదు
నన్ను నేనే పోగొట్టుకున్నాను ఏముంది గొప్ప
 
ఎందుకో ముందులా హృదయం స్పందించదు
వేపపూత మామిడిపిందెలు షడ్రుచుల ఉగాదిన లేకప్పా
 
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments