కవిత అంటే..

ప్రేమే దైవమనే లొకం -
ప్రేమను పలుమార్లు చంపినప్పుడు పుట్టిందే కవిత
భూమి ఆకాశం కలిసేచోటుకెళదాం అన్న జాణ బేలతనానికి -
నా వెర్రితనం తోడైనప్పుడు పుట్టిందే కవిత
రాతి హృదయం కరగదంటారు -
కానీ పర్వతంలోంచి నీళ్ళు కారినప్పుడే పారింది కవిత
నేను విషంతో కాకుండా -
ఆమె విరహంలో ఎన్నోసార్లు చచ్చినప్పుడు పుట్టిందే కవిత
ఆమె కళ్ళలో నన్ను నేనే చూసుకుంటున్నప్పుడు -
ఎలా ఉన్నాను అన్న ఆమె ప్రశ్నకు జవాబే కవిత
నా ప్రేయసికై చేతులు చాచినపుడు -
అదే అదనుగా నన్ను విధి కౌగిలించినపుడు కలిసిందే కవిత
కవిత అంటే అమ్మాయి మాత్రమే అనుకునే భావనకు -
భువనవిజయంకై నా కలం ఒలికిన అక్షర పుష్పాల విరిబాల కవిత
సాహితీ మిత్రులంతా సమయం చేసుకుని కలిసినపుడు -
కమ్మనైన మితభాషణల కమనీయమైన మాటల మూటలే కవిత
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments