యూజ్ అండ్ త్రో తత్వం

విత్తు బట్టి చెట్టంట, కర్మ కొద్ది ఫలితమంట
చెడు చేస్తె చెడంట, మంచి చేస్తె మంచంట
మంచిని పెంచుదామురో అన్నలారా
మంచిని పంచుదామమ్మో అక్కలారా
 
చేతి గీతల్ల ఏముంది? చేతల్ల అంత ఉంది
రీల్ లైఫ్ వదలండి, రియల్ లైఫ్ బతకండి
చేతల్లో చేవ దేలండో అన్నలారా
మాటల్లో మిగిలి పోకండో అక్కలారా
 
విశ్వమంత గ్రామమంట, జనం మధ్య దూరమంట
గూడు ఒంటరైతే బాద, గుండె ఒంటరైతే రొద
ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ పోయిందో అన్నలారా
యూజ్ అండ్ త్రో వచ్చిందో అక్కలారా
 
తూర్పు నేర్పింది ఓర్పు, పడమర చేసింది మర
పైసెనుక పరుగులాపు, మనశ్శాంతి కోల్పోకు
ఎన్నాళ్ళు బతికింది కాదురో అన్నలారా
ఎట్లా బతికింది లెక్కమ్మో అక్కలారా
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments