ధన్యవాదాలు

నన్ను ధ్వేషించే వారికి ధన్యవాదాలు
మీ వల్లనే నా గుండె గట్టిపడింది
 
నన్ను ప్రేమించే వారికి ధన్యవాదాలు
మీ వల్లనే నా హృదయం విశాలమయింది
 
నా గురించి పట్టించుకునే వారికి ధన్యవాదాలు
మీ వల్లనే నాకు పరోపకారమంటే బోధపడింది
 
నన్ను విడిచి పెట్టిన వారందరికీ ధన్యవాదాలు
మీ వల్లనే ఈ లొకంలొ ఏదీ శాశ్వతం కాదని అర్థమైంది
 
నా జీవితంలొ ప్రవేశించిన వారందరికీ ధన్యవాదాలు
మీ వల్లనే నేను ఈనాడు ఇలా ఉన్నానని తెలిసొచ్చింది
 
నా ముందో లేక నా వెనకో ఎవరైనా
నన్ను పొరపాటున బాద పెట్టినా
బాధ ముఖ్యం కాదుగా, అందుకే మర్చిపొతాను
మీరే నాకు ముఖ్యం - ఎలా మరవగలను?!
 
మీ అందరికీ మరొక్కసారి నా ధన్యవాదాలు!
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments