గృహప్రవేశం

పెద్ద చేంతాడు బొక్కెన గిఫ్ట్ తెచ్చాము నీళ్ళు చేదుకోడానికి
ఆ చేంతాడు రాపిడికి మీ చేతులు కాయలు కాయడానికి

ఆంజనేయ భజన

సాకి:
గ్రహబాధల తరిమికొట్టి  ఊరిని కాపలా కాయు
లంకిణంత సమస్యైనా తోక చుట్టి కూల్చివేయు