తను పరిశీలించి... పరామర్శించి... పరవశించిన జీవితాన్ని వేణువుతో గానం చేశాడు మురళి  - తనికెళ్ళ భరణి, ఆప్ కా దోస్త్

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments